Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.dodeski.pl (dalej jako: „Serwis internetowy”) prowadzony jest przez .
 2. Dane kontaktowe:
  • adres pocztowy: Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa;
  • adres poczty elektronicznej: sklep@dodeski.pl;
  • numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 17 864 21 97, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient);
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,
  • Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
  • Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,
  • Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,
  • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
  • Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Sprzedawca - Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141446191, REGON: 831300760;
 2. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego;
 3. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 4. Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, a w szczególności Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
 5. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na stronie internetowej pod adresem elektronicznym: www.dodeski.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi;
 6. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 9. Umowa sprzedaży na odległość - umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 10. Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym. Wszystkie towary oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane;
 11. Ceny - wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sprzedawcy są podawane w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT) oraz uwzględniają rabat przy płatności gotówką lub przelewem. Ceną wiążącą dla stron jest cena, po której Klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji. W przypadku gdy płatność nie jest realizowana gotówką lub przelewem naliczana jest dodatkowa opłata w wysokości podanej przed złożeniem zamówienia;
 12. Treści - wszelkie pochodzące od Sprzedawcy lub jego partnerów informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia Towarów, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia;
 13. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy;
 14. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego DODESKI.PL - dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie Sprzedawcy w formacie „pdf”;
 15. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy;
 16. Usługa Sprzedawcy - usługa wykonywana przez Sprzedawcę lub podwykonawcę:(np.: Dostawa Towaru, Ubezpieczenie, Gwarancja, Usługi Dodane, Montaż, Instalacja, Wniesienie itp.).
 17. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • zawieranie umów sprzedaży online – w zakresie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  • prowadzenie Konta klienta,
  • przesyłanie wiadomości e- mail,
  • newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne,
  • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, przebieg realizacji reklamacji i zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen.

III. PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW

 1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako przedsiębiorcę.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

IV. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.dodeski.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.dodeski.pl ikony „Zaloguj się/Rejestracja konta” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@dodeski.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w punkcie I podpunkt 2 niniejszego Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
  • korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  • przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 11. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.dodeski.pl. W sytuacjach wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych i losowych (m.in. nagłe błędy serwera, czy strony, awarie techniczne i inne) odpowiedzialność Sprzedawcy dot. możliwości złożenia zamówienia, jak i złożonych zamówień jest wyłączona.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.dodeski.pl skompletować zamówienie, wybrać obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera parametry, jeśli towar jest oferowany w różnych konfiguracjach. Po naciśnięciu na przycisk „Twój koszyk”, Klient wybiera obszar i sposób dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  • imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż Paczkomat InPost.
 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej oraz w wybranych państwach UE.
 9. Zamieszczone na stronach Sklepu internetowego treści, w tym opisy towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 10. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.dodeski.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 11. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia. W celu modyfikacji zamówienia w zakresie wyboru należy nacisnąć na przycisk „Zmień zawartość koszyka i sposób dostawy” widoczne na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania zamówienia.
 12. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru i sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 14. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 15. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 16. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone w szczególności przez wysłanie do Sprzedawcy maila (na adres: sklep@dodeski.pl) z oświadczeniem Klienta dot. anulowania zamówienia lub poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny (do Biura Obsługi Klienta pod numerem +48 17 864 21 97) i wyrażenie woli anulowania zamówienia podczas rozmowy telefonicznej. Powyższe uprawnienie do anulowania zamówienia (umowne prawo do odstąpienia od umowy) nie narusza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, o którym mowa w punkcie IX niniejszego Regulaminu.

VI. CENY TOWARÓW

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w punkcie VIII niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

VII. SPOSOBY ZAPŁATY CENY ZA ZAMÓWIONY TOWAR ORAZ OPŁAT ZA DOSTARCZENIE ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony do miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:
  • gotówką przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  • przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność elektroniczna przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay - Klient może dokonać zapłaty z góry za zamówiony towar dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub przez system Paczkomatów InPost.
 2. Klient nie może łączyć wskazanych powyżej, różnych form płatności.
 3. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 5 godzin od otrzymania od Sprzedawcy wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w punkcie V podpunkt 14 niniejszego Regulaminu.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem), zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 5. Płatność z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Dotpay, oferowanego przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką., zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/.
 6. W wypadku wyboru płatności przelewem błyskawicznym dane karty Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Dotpay S.A.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, SPOSOBY I KOSZTY DOSTARCZANIA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajach UE.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranych krajach UE, towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, albo
  • przez system Paczkomatów InPost (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) świadczony przez InPost Paczkomaty spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu.
 3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.
 4. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 5. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient.
 6. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:
  • 8,90 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną przelewem internetowym (płatność z góry),
  • 11,89 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  • 10,99 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną przelewem internetowym (płatność z góry),
  • 13,98 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  • 10,99 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną przelewem internetowym (płatność z góry),
  • 13,98 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  • 10,99 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną przelewem internetowym (płatność z góry),
  • 13,98 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Polska sp. z o.o. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
  • 8,99 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność elektroniczną kartą kredytową lub przelewem internetowym (płatność z góry),
  • 11,98 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany przez system Paczkomatów InPost do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu, a Klient przy składaniu zamówienia wybrał płatność przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem).
 7. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego, w przypadku gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 7 dni roboczych licząc od dnia:
  • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności przy odbiorze zamówionego towaru (płatność za pobraniem) – od dnia wysłania przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji,
  • w przypadku wybrania przez Klienta przy składaniu zamówienia płatności z góry przelewem internetowym bankowości elektronicznej – od dnia otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 8. We wskazanych powyżej przypadkach 4 dni robocze przeznaczone są na skompletowanie zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu, a następne 3 dni robocze przeznaczone są na dostarczenie przesyłki przez przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.
 9. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez Sprzedawcę fakturą obejmującą przedmiot zamówienia, bądź paragon fiskalny.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 7 i punkcie 8 poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodeski.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument może również zwrócić rzecz w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 14. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 16. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 17. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 18. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

X. GWARANCJA

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie produktu na stronie Sklepu internetowego.
 2. Jeżeli na towar została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do towaru.
 3. W przypadku kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju.
 4. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne realizowane są w autoryzowanych punktach serwisowych za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru na stronie producenta, dystrybutora lub sprzedawcy.
 5. Kupujący może, według swojego wyboru, zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w punkcie XI niniejszego Regulaminu.

XI. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia lub na piśmie na adres Biura Obsługi Klienta Sprzedawcy: Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa, z dopiskiem „Reklamacja”.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do miejsca wskazanego w punkcie XI podpunkt 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać na przykład:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodeski.pl,
  • telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: +48 17 864 21 97, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
 8. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres email) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

XII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  • www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  • www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 3. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą:
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 5. Inspekcja Handlowa jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 7. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr. Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe do kontaktu z Klientami: sklep@dodeski.pl.
 8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

XIII. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sprzedawcy, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

XIV. DANE OSOBOWE I COOKIES

 1. Rejestracja w sklepie internetowym www.dodeski.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu
 2. Użyte w niniejszym rozdziale pojęcia oznaczają:
  • Administrator danych osobowych – Barbara Margańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą c, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141446191, REGON: 831300760.
  • Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
  • Strona przetwarzająca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – może przetwarzać dane osobowe;
  • RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami RODO, przy uwzględnieniu zasad i standardów określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, w szczególności zapewnia, że dane osobowe Użytkowników zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator dba o to, aby dane Użytkowników były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego dane osobowe Użytkowników są zbierane w następujących celach:
  • rejestracji konta w Serwisie Internetowym - utworzenia indywidualnego konta i zarządzani tym kontem, podstawa prawna: udzielona zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit.a RODO);
  • dokonywania zakupów produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego, uzyskania opinii Użytkowników na temat obsługi, składania i realizacji zamówień złożonych przez konto za pośrednictwem Serwisu Internetowego, obsługi złożonej reklamacji, podstawa prawna: wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika korespondencję oraz w celu przedstawienia informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym także w celach analitycznych i statystycznych, podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • przesyłania informacji marketingowych dotyczących oferowanych przez Administratora produktów, podstawa prawa: udzielona przez Użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w przypadku zgłoszonych przez Użytkownika ewentualnych roszczeń lub wysunięcia przez Administratora roszczeń wobec Użytkownika, podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 lit. f) RODO);
  • wysyłania do Użytkownika reklam dopasowanych do preferencji poszczególnych Użytkowników, prowadzenia analizy aktywności Użytkowników - w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci plików cookies, podstawa prawna: wyrażona zgoda na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • w celu wykonania przez Użytkownika obowiązków wynikających z przepisów prawa, podstawa prawna: (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 6. Administrator może również rejestrować dane osobowe Użytkowników w przypadku kontaktu ze strony Użytkownika w formie telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w oparciu o dane kontaktowe podane w Serwisie Internetowym.
 7. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkowników w celach technicznych, administracyjnych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, jak również w celach analitycznych i statystycznych.
 8. Samo przeglądanie Serwisu Internetowego nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 9. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
 10. W sytuacji, gdy Użytkownik Serwisu Internetowego złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi newslettera.
 11. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe to:
  • nazwa użytkownika,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • imię,
  • nazwisko,
  • adres pocztowy,
  • lokalizację geograficzną,
  • dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta,
  • dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
  • identyfikator urządzenia mobilnego,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę,
  • dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,
  • historia zakupów i wybierane linki,
  • preferencje i wybory na przykład subskrypcje,
  • preferowany język i waluta,
  • opublikowane posty na forum lub w ramach innych usług oferowanych za pośrednictwem Konta,
  • Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.
 12. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora na podstawie przepisów prawa. W związku z realizacją usług dostępnych w Serwisie Internetowym, dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  W przypadku współdziałania Administratora z koncernami takimi jak Google Inc. lub Facebook Inc. dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W wyżej opisanej sytuacji dane Użytkowników są przekazywane w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętą na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016), do którego to programu Tarczy Prywatności Google Inc. i Facebook Inc. przystąpiły.
 13. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 14. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, w zależności od warunków określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do swoich Danych osobowych
  • prawo do sprostowania swoich Danych osobowych,
  • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
   Administrator zwraca uwagę, że prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują jedynie w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO.
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo to jednak przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika lub wykonanie umowy;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo to przysługuje gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”)
 15. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres sklep@dodeski.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 16. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w ramach Sklepu i realizacji zamówień.
 17. Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej przesłankę przetwarzania danych osobowych i wygląda następująco:
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu wycofania przez Użytkownika tej zgody;
  • w przypadku, przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania danych osobowych trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się przez Użytkownika dalszemu przetwarzaniu;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych z powodu konieczności ich przetwarzania z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają właściwe przepisy prawa;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną - wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży, dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 18. Administrator wykorzystuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników i chronić je przed ich zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 19. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w sposób bezpieczny, zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 20. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy Administratora i inne podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 21. Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 22. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 23. Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
  • nazwa użytkownika,
  • adres e-mail,
 24. W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).
 25. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

XV. COOKIES

 1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. W takim jednak przypadku nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Użytkownika. Profilowanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań oraz odpowiedniego dostosowania treści znajdujących się w Serwisie Internetowym oraz oferty marketingowej do tych preferencji.
 2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu - Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies zawierają zbiory informacji, które są zapisywane na komputerze Użytkownika podczas odwiedzania Serwisu Informatycznego, a następnie podczas kolejnej wizyty Użytkownika są wysyłane z powrotem do Serwisu Informatycznego, z którego zostały pobrane lub z innego który rozpoznaje dany plik cookie.
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu – Sklepu internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie stron Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 4. Pliki cookies w żaden sposób nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w komputerze Użytkownika ani też celowo nie wpływają na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo.
 5. Prawdopodobnie przeglądarka Użytkownika jest skonfigurowana domyślnie do akceptowania wszystkich plików cookies, istnieje jednak możliwość aby samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.
 6. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu Internetowego;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu Internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu Internetowego wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu – Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

XVI. USŁUGI DODANE

 1. Usługi dodane to dodatkowe usługi (np. instalacja, ochrona dodatkowa lub rozszerzona ochrona gwarancyjna, montaż, wniesienie), świadczone na rzecz Klienta przez Sprzedawcę. Klient ma prawo skorzystać z usługi dodanej, gdy wyraźnie wynika to z opisu towaru na jednej ze stron Sklepu internetowego.
 2. Skorzystanie z usługi dodanej może wymagać akceptacji warunków korzystania lub regulaminu tej usługi.
 3. Możliwość skorzystania z usługi dodanej jest uprawnieniem Klienta. Jego wybór w tym zakresie nie wpływa w żaden sposób na realizację zamówienia.
 4. Warunkiem skorzystania z niektórych usług jest podanie numeru telefonu kontaktowego. Jeżeli Klient nie poda takiego numeru telefonu podczas rejestracji lub składania zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez e-mail i poprosi go o uzupełnienie danych. Dane te zostaną przekazane Sprzedawcy jako administratorowi w celu świadczenia usług dodanych. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego w tym treści zamieszczonych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z towarami. Klient nie może korzystać z treści w celach pośrednio lub bezpośrednio handlowych.

XVII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - TREŚCI I OPINIE

 1. Klient oświadcza, że:
  • nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści, w tym Opinii przez niego zamieszczonych. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu;
  • nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu internetowego; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Treści, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 3. Klient, umieszczając w Sklepie internetowym Opinię, udziela Sprzedawcy niewyłącznej licencji do korzystania z treści Opinii przez czas nieoznaczony w sieci Internet w celach związanych z prowadzeniem oraz promocją Sklepu internetowego lub Towarów, w tym do publicznego udostępniania Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Ponadto, Klient zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mają charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierają dane osób trzecich.

XVIII. NARUSZENIA

 1. Sprzedawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Klienta, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Klientów, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XIX. DZIAŁANIA ZABRONIONE I BLOKOWANIE DOSTĘPU 

 1. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności:
  • które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
  • publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  • korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi);
  • podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 2. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;

XX. OPISY PRODUKTÓW 

Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych producentów, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryn Sklepu internetowego.

XXI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.dodeski.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.dodeski.pl/webpage/regulamin.html oraz w siedzibie Sprzedawcy. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.dodeski.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.dodeski.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w punkt IV podpunkt 9 niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 9. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 10. Sprzedawca równocześnie informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
  • Cookies,
  • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
 11. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 12. Administratorem danych osobowych jest Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka, nr 41, lok. A, 36-100 Kolbuszowa, NIP: 8141446191, REGON: 831300760.
 13. Niniejszy regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. lub oferty handlowej Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu. W takim wypadku Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe poinformuje użytkowników o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im na adresy e-mailowe zestawienie zmian oraz zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 14. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 13 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Margańska Barbara Przedsiębiorstwo Wielobranżowe za pośrednictwem Sklepu. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.06.2021 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.